VRIJ coaching voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen VRIJ en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Aanmelding
3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een training van VRIJ door het invullen van het interesse/aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via onze site.
3.2. Indien een persoon een optie op een training neemt, dan is dat zowel voor VRIJ als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training.
3.3. Indien VRIJ de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Kwaliteit
4.1. Is de opdrachtnemer of deelnemer ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van VRIJ? Hiervoor wordt aan de opdrachtnemer of deelnemer gevraagd contact op te nemen met VRIJ coaching, zodat dit kan worden opgepakt.
4.2. Is de opdrachtnemer of deelnemer ontevreden over de manier waarop de klacht is opgepakt? Dan kan er contact worden opgenomen met de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 5 – Betaling
5.1. VRIJ brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
De deelnemer of opdrachtgever krijgt de factuur per e-mail of per post meestal na
elke opleidingsblok of trainingsweekend. De Deelnemer of Opdrachtgever dient
de deelnamekosten binnen 14 dagen na facturering te voldoen.
5.2. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk. Het termijn bedrag mag
door de deelnemer zelf aangegeven worden, ook wanneer de deelnemer moeite heeft met de betaling na ontvangst van de factuur, kan er een betalingsregeling worden afgesproken.
5.3 VRIJ hanteert een tevredenheidsgarantie, dat houdt in dat als de deelnemer niet tevreden is over een opleidingsblok of trainingsweekend dan hoeft de deelnemer niets te betalen mits dat dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan VRIJ is
laat weten.

Artikel 6 – Verplaatsing en annulering
6.1. VRIJ mag een opleiding zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 6
deelnemers zijn.
6.2. Als de opleiding wordt afgezegd, laat VRIJ dit zo spoedig mogelijk van tevoren
weten. VRIJ is niet niet verantwoordelijk voor de eventuele vervolgschade die dat voor de deelnemer met zich meebrengt.
6.3. VRIJ is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een locatie niet beschikbaar is op de dag van de opleiding of training.
6.4. Na je inschrijving mag de deelnemer bij VRIJ altijd kosteloos annuleren.

Artikel 7 – Ziekte of verhindering
7.1. In geval van ziekte of verhindering is het voor de deelnemer altijd
mogelijk om een opleidingsdag of trainingsblok in te halen in een vergelijkbare
groep.
7.2. VRIJ kan in het geval van een overmacht situatie of door ziekte de geplande
opleidingsdag of trainingsblok annuleren of verschuiven in overleg met de
desbetreffende groep.

Artikel 8 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door VRIJ, diens personeel en voor VRIJ werkzame personen vertrouwelijk behandeld. VRIJ conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, persoonlijke proces.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom
9.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VRIJ is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
9.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan VRIJ.